Pokyny pre zamestnanca, za ktorého vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

  • Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Do 15.04.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdení je uvedená výška zaplatenej dane (r. 24) a je uvedený dátum zaplatenia dane (r. 26) .

  • Ak ste v priebehu roku 2023 odpracovali pre ľubovoľnú neziskovú organizáciu aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, máte možnosť poukázať 3 % dane. Požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaných hodinách. Potvrdenie je doklad k poukázaniu 3% z dane.

V našom klube sme viacerí venovali svoj voľný čas pre účely a činnosť klubu, na Vašu žiadosť Vám vystavím potvrdenie.

V oddiele I. vypíšte svoje údaje, na riadku 12 uveďte sumu zaplatenej dane z r. 24 Potvrdenia.

Na r. 13 uveďte sumu 2% z riadku 12 (alebo ak zaškrtnete voľbu spĺňam podmienky pre 3%, tak sumu 3%). Poukazovaná suma musí byť najmenej 3 Eur.

Na r. 14 uveďte dátum z r. 26 Potvrdenia.

  • Ak ponecháte v tlačive Vyhlásenie (vľavo v spodnej časti, predposledný riadok) zaškrtnutý súhlas so zaslaním Vašich údajov, tak na adresu Klubu príde oznámenie, že ste zaslali svoje 2%/3% – vedieť budeme vaše meno a adresu – NIE však poukázanú sumu (čiže nie je možné spätne vyčísliť základ dane).
  • Vyhlásenie spolu s Potvrdením (a prípadne aj Potvrdením o odpracovaných hodinách) doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – postačuje doporučeným listom.  Ak bývate v okrese Martin, adresa je:

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 01 Martin

*** – Ak adresa Vášho trvalého pobytu nie je v okrese Martin, adresu príslušného daňového úradu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Martin Václavík, predseda

Klub orientačného behu Martin

občianske združenie